Wednesday, October 19, 2011

Thơ Mười Thương - 01

Mười Thương - 01
Một thương làm kiếp phù sinh
Hai thương lưu lạc linh đinh tam tầng
Ba thương bệnh tật đầy thân
Bốn thương tam độc tham sân đầy mình
Năm thương thân thể chẳng xinh
Sáu thương chìm đắm nhục vinh cõi trần
Bảy thương chẳng chút sáng tâm
Tám thương mù mịt khó phân chánh tà
Chín thương dính mắc khó ra
Mười thương rung động lún phà trầm luân
Cầu cho con sớm minh phân
Gặp thầy bạn tốt tu tâm quay về
Lánh xa ác độc, thiện mê
Hành Tứ Niệm Xứ đường về an quê
Chân, thiện, mỹ quyết trở về
Sống trong chánh niệm bồ đề phát tâm
Tham, sân, si gắng đoạn dần
Từ, bi, hỷ, xả thấm nhuần tủy xương
Như thế khổ còn đâu vương?
Vô minh đoạn tận hạnh trường người an.

San Francisco, Thursday, Oct 06th, 2011

No comments:

Post a Comment