Thursday, October 27, 2011

Mười Thương - 03

Mười Thương – 03
Một thương thất niệm lênh đênh
Hai thương kiếp sống mong mênh chốn trần
Ba thương bất tịnh tấm thân
Bốn thương ái luyến người thân khó rời
Năm thương lắm nẻo chơi vơi
Sáu thương đắm cảnh sắc đời phù vân
Bảy thương lặp kiếp phong trần
Tám thương không thoát tâm sân dày mò
Chín thương ganh tị phồng to
Mười thương lâm trận nghĩ lo mãi hoài
Hỡi ai hiểu pháp Như Lai
Gắng tu để thoát khổ đài vương mang
Tâm thanh tịnh, tợ sen vàng
Lạc an sẽ viếng hỷ lan khắp mình
Chúc quý vị, sớm hạnh vinh
Đổi tâm, đổi tánh, tuyệt xinh kiếp này.
Như thế khổ đâu chuyển xoay
Hạnh phúc người có, khổ dày triệt tiêu.

San Francisco, Friday, October 07, 2011

No comments:

Post a Comment