Thursday, October 27, 2011

Mười Thương - 03

Mười Thương – 03
Một thương thất niệm lênh đênh
Hai thương kiếp sống mong mênh chốn trần
Ba thương bất tịnh tấm thân
Bốn thương ái luyến người thân khó rời
Năm thương lắm nẻo chơi vơi
Sáu thương đắm cảnh sắc đời phù vân
Bảy thương lặp kiếp phong trần
Tám thương không thoát tâm sân dày mò
Chín thương ganh tị phồng to
Mười thương lâm trận nghĩ lo mãi hoài
Hỡi ai hiểu pháp Như Lai
Gắng tu để thoát khổ đài vương mang
Tâm thanh tịnh, tợ sen vàng
Lạc an sẽ viếng hỷ lan khắp mình
Chúc quý vị, sớm hạnh vinh
Đổi tâm, đổi tánh, tuyệt xinh kiếp này.
Như thế khổ đâu chuyển xoay
Hạnh phúc người có, khổ dày triệt tiêu.

San Francisco, Friday, October 07, 2011

Wednesday, October 19, 2011

Mười Thương - 02

Mười Thương – 02

Một thương trôi giạt bên đường
Hai thương say đắm phố phường mong manh
Ba thương tâm mãi loanh quanh
Bốn thương làm kiếp chúng sanh phàm trần
Năm thương cứ mãi trôi lăn
Sáu thương lận đận tối tăm mịt mù
Bảy thương sống kiếp phù du
Tám thương tạo nghiệp thiên thu luân hồi
Chín thương hay nói đầu môi
Mười thương chẳng thật thật lời tha nhân
Hôm nay gặp đạo diệu thâm
Con nguyện tu học luyện tâm trong dần
Tham, sân, si cố bỏ lần
Quay về chánh đạo hỷ tâm nguyện hành
Như thế khổ não bay nhanh
Lạc an vui hưởng tịnh thanh tâm hồn
Kính tri ân chốn thiền môn
Dạy con chóng giác tâm hồn bình an.

San Francisco, Friday, October 07, 2011

Thơ Mười Thương - 01

Mười Thương - 01
Một thương làm kiếp phù sinh
Hai thương lưu lạc linh đinh tam tầng
Ba thương bệnh tật đầy thân
Bốn thương tam độc tham sân đầy mình
Năm thương thân thể chẳng xinh
Sáu thương chìm đắm nhục vinh cõi trần
Bảy thương chẳng chút sáng tâm
Tám thương mù mịt khó phân chánh tà
Chín thương dính mắc khó ra
Mười thương rung động lún phà trầm luân
Cầu cho con sớm minh phân
Gặp thầy bạn tốt tu tâm quay về
Lánh xa ác độc, thiện mê
Hành Tứ Niệm Xứ đường về an quê
Chân, thiện, mỹ quyết trở về
Sống trong chánh niệm bồ đề phát tâm
Tham, sân, si gắng đoạn dần
Từ, bi, hỷ, xả thấm nhuần tủy xương
Như thế khổ còn đâu vương?
Vô minh đoạn tận hạnh trường người an.

San Francisco, Thursday, Oct 06th, 2011