Wednesday, October 19, 2011

Mười Thương - 02

Mười Thương – 02

Một thương trôi giạt bên đường
Hai thương say đắm phố phường mong manh
Ba thương tâm mãi loanh quanh
Bốn thương làm kiếp chúng sanh phàm trần
Năm thương cứ mãi trôi lăn
Sáu thương lận đận tối tăm mịt mù
Bảy thương sống kiếp phù du
Tám thương tạo nghiệp thiên thu luân hồi
Chín thương hay nói đầu môi
Mười thương chẳng thật thật lời tha nhân
Hôm nay gặp đạo diệu thâm
Con nguyện tu học luyện tâm trong dần
Tham, sân, si cố bỏ lần
Quay về chánh đạo hỷ tâm nguyện hành
Như thế khổ não bay nhanh
Lạc an vui hưởng tịnh thanh tâm hồn
Kính tri ân chốn thiền môn
Dạy con chóng giác tâm hồn bình an.

San Francisco, Friday, October 07, 2011

No comments:

Post a Comment